1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedereen die een cursus volgt bij Lash Up Academy (hierna genoemd Lash Up). De voorwaarden dienen akkoord te gaan voor aanvang van de geplande training.

2. Inspanningen

Lash Up is op de hoogte van nieuwe technieken en op dat moment bekende stand der wetenschap. De trainingen worden met vakmanschap en eisen zodanig uitgevoerd dat de trainingen kwalitatief goed zijn.

3. Afmelding/ annulering

a. Mocht u om wat voor reden niet deelnemen aan de training moet u dit 14 dagen van tevoren aan ons doorgeven. Het reeds betaalde bedrag kan niet worden geretourneerd, wel kan de cursus verplaatst worden naar een andere datum. Als u zonder afmelding niet aanwezig bent op de afgesproken datum en tijd kunnen wij helaas de cursus niet meer aanbieden op een andere dag. 

Klant heeft een bedenktijd van 14 dagen na de inschrijvingsdatum.

  • Annuleren kan alleen schriftelijk (brief, email)
  • Annuleren is kosteloos tot 2 weken (=14 dagen) voor aanvang van de cursusdatum.
  • Bij annulering tot 1 week (=7 dagen) voor aanvang van de cursusdatum bent u de aanbetaling van 50 euro verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 2 dagen voor aanvang van de cursusdatum of nadat de training is begonnen bent u 100% van het cursusgeld verschuldigd.

Alleen de uitzondering bij hindering met overmacht met een duidelijke reden geldt de Voorwaarden niet.

4. Betaling

a. De cursus is pas definitief bevestigd wanneer er een aanbetaling van €50 middels IDeal (op de site) heeft plaats gevonden. De cursist wordt op de hoogte gebracht van bevestiging door e-mail. Verdere informatie over de training zoals datum, tijd en parkeermogelijkheden bij Lash Up Academy wordt na bevestiging van de aanbetaling verstuurd. Indien u voor een bepaalde cursus heeft gekozen en de aanbetaling van €50 heeft voldaan, dan krijgt u binnen vijf werkdagen een factuur van Lash Up Academy met daarin uw aanbetaling en het resterende bedrag van de desbetreffende cursus. Het resterende bedrag dient 24 uur voor aanvang van de cursus conform de factuurvoorwaarden te worden voldaan.

b. Het volledige bedrag van de training/cursus dient 24 uur voor aanvangvan de cursus te worden betaald, tenzij hier afspraken over zijn gemaakt tussen Lash Up en cursist. De betaling kan per bank worden overgemaakt naar de rekening van Lash Up.

De prijzen van de cursussen staan duidelijk vermeld op de website van Lash Up. Niet betaald of een te late betaling kan leiden tot annulering van de training/cursus. 

5. Condities waaronder de cursus eventueel niet doorgaat

  • Bij ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar zal Lash Up Academy voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Lash Up Academy de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende opleiding alsnog zal worden gegeven. 
  • In geval van ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar heeft de Klant geen recht op een (schade)vergoeding. Lash Up Academy zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.
  • Een Klant kan niet kosteloos een cursus annuleren vanwege de uitval van een docent of een examenbeoordelaar, of de opleidingsovereenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.
  • Bij Calamiteiten zoals brand of overstroming

6. Garantie starterspakketten

Lash Up Academy is gehouden tot de wettelijke garantie van conformiteit en haar garantieplicht betreffende gebreken aan de meegeleverde starterspakketten.


De Klant is gehouden de conformiteit na te gaan van het starterspakket dat wordt ontvangen naar aanleiding van de te volgen cursus en om, in geval van vastgestelde tekortkoming, contact op te nemen met de klantenservice die verwerking van de melding zal verzorgen en hem/haar zal informeren over de voorwaarden voor vervanging. 


Lash Up Academy zal overgaan tot de vervanging of tot herstel van het teruggestuurde starterspakket of een onderdeel daarvan na ontvangst en onderzoek van het starterspakket in kwestie.

Lash Up Academy geeft een garantie van 2 jaar voor haar apparatuur/machines, met dien verstande dat de klant ieder gebrek, na ontdekking dan wel nadat dit gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, binnen bekwame tijd doch uiterlijk binnen 14 dagen aan Lash Up Academy dient te melden.


Lash Up Academy zal zorgen voor herstel van het product, wanneer herstel niet mogelijk is, zorgt Lash Up Academy voor vervanging van het product, apparaat of machine.

Uitsluiting van garantie starterspakketten
Indien het apparaat, machine of product dat door de klant werden teruggestuurd niet overeenstemmen met de bestelde producten of een andere herkomst zouden hebben dan de rechtstreekse levering door Lash Up Academy, zijn wij niet gehouden aan haar verplichtingen beschreven hierboven.

Wanneer het product beschadigd is geraakt na de levering (bijvoorbeeld klant laat het product vallen, het product ondergaat waterschade), is Lash Up Academy niet gehouden aan haar verplichtingen.

Producten met beperkte houdbaarheid en verbruiksartikelen zijn uitgesloten van 2 jaar garantie, klant dient alle gekochte producten te controleren na ontvangst van de producten, om zo binnen 14 dagen aan Lash Up Academy te kunnen melden voor gebreken.

7. Aansprakelijkheid

Lash Up is nimmer aansprakelijk voor gevolgen van behandelingen voor, tijdens of na de cursus of voor verkeerd gebruik van producten. Tevens aanvaardt Lash Up geen enkele aansprakelijkheid voor de financiële aspecten c.q. eventueel wel of niet gehaalde of te behalen rendementen of omzetten voortvloeiende uit de activiteiten of het wegblijven hiervan.

8. Beschadiging & diefstal

Lash Up heeft het recht van de cliënt/cursist een schadevergoeding te eisen indien de cliënt/cursist meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Lash Up meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Geheimhouding 

De cliënt voorziet Lash Up van alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden. De gegevens van cliënten worden opgenomen met uiterste zorg in ons systeem. Lash Up zal deze gegevens nooit of ten nimmer delen met derden zonder schriftelijke toestemming.

10. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief de copyright, die betrekking hebben op het door Lash Up Academy verstrekte en samengestelde cursusmateriaal liggen bij Lash Up Academy. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Lash Up Academy.

Scroll naar boven
Scroll naar top